Condicións Xerais de Contratación

Mediante este documento establécense as Condicións Xerais de Contratación do sitio web www.ferraxedeprata.com, que ten por obxecto a compraventa de produtos a Rodrigo Riveiro Requeijo (en diante, Ferraxe de Prata), con NIF 44835372T e domicilio sito en Lugar de Vilar, (Santa Maria de Teo), Nº 38, Teo, 15886 (A Coruña) , por parte daquelas persoas físicas ou xurídicas (en diante, persoa contratante ou usuario) que manifesten a súa vontade de adquirir os produtos que se poñen á súa disposición na tenda do sitio web www.ferraxedeprata.com mediante a solicitude realizada por medios electrónicos, concretamente, vía internet a través dese sitio web titularidade de Ferraxe de Prata.

1.- INFORMACIÓN E DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL. ACEPTACIÓN DO CONTRATO

As presentes Condicións Xerais de contratación expóñense con carácter permanente no sitio web ferraxedeprata.com, titularidade de Ferraxe de Prata, podendo todo usuario arquivalas, imprimilas e, por tanto, estar previamente informado das condicións en que se efectuará a contratación dos produtos da tenda (en diante, o produto).

Así mesmo, as presentes Condicións Xerais reitéranse xunto cun resumo da solicitude específica - produto/s específico/s contratado/s, custo con indicación de impostos si fosen de aplicación, gastos de envío, etc.- para a súa aceptación expresa por parte da persoa contratante, mediante un clic de "lin e acepto os termos e condicións", cada vez que se realice unha solicitude concreta a través do sitio web.

Non é tecnicamente posible que a persoa contratante poida finalizar a solicitude sen que se producise a aceptación das presentes Condicións Xerais. Para que a persoa contratante poida efectuar esta aceptación e, por tanto, realizar a solicitude, debe proporcionar os seus datos ao realizar o pedido en www.ferraxedeprata.com, momento no que acepta as presentes Condicións e a Política de Privacidade do sitio web.

A persoa contratante, ao aceptar estas Condicións dá o seu consentimento expreso e sen reservas para que Ferraxe de Prata realice as operacións de cobro necesarias para a adquisición do produto que contrata, autorizando expresamente a Ferraxe de Prata para realizar os cobros nos métodos de pago que ela mesma seleccione, ou introducido desde a área segura habilitada ao efecto, de conformidade coa normativa de servizos de pago.

As presentes Condicións Xerais unidas á solicitude específica realizada a través de Internet pola persoa contratante -tamén denominada "Condicións particulares"- configuran o contido do contrato entre Ferraxe de Prata e a persoa contratante que declara ter capacidade suficiente para contratar e ler, entendido e aceptado as presentes condicións.

Ferraxe de Prata, ao momento de producirse a contratación e nun prazo non superior ás vinte e catro horas enviará á dirección de correo electrónico asociada á conta da persoa contratante a confirmación do pedido realizado.

A persoa contratante dispoñerá con carácter permanente das presentes Condicións Xerais no sitio web. Calquera modificación posterior das presentes Condicións Xerais será exposta claramente nun lugar de fácil acceso no sitio web www.ferraxedeprata.com. Toda a documentación sinalada anteriormente poderá ser impresa e arquivada pola persoa contratante, e poderá solicitala en calquera momento ao Servizo de Atención ao Cliente, vía correo electrónico remitido ferraxedeprata@gmail.com; ou chamando ao número de teléfono 34 629 963 572.

Calquera solicitude de información, ou reclamación que se estime pertinente, poderá suscitarse ao Servizo de Atención ao Cliente nos acenos identificados no parágrafo anterior. O Servizo acusará recibo da reclamación presentada mediante a remisión do pertinente xustificante -coa correspondente clave identificativa- á dirección de correo electrónico que deberá proporcionarse ao Servizo de Atención ao Cliente para tramitar a reclamación.

2.- OBXECTO

Polo presente contrato, Ferraxe de Prata comprométese a entregar á persoa contratante o produto que esta solicite a través do sitio web www.ferraxedeprata.com a cambio dun prezo certo e en atención ás condicións que se establecen neste documento.

3.- DEREITOS E OBRIGACIÓNS DE FERRAXE DE PRATA

3.1. Entrega do produto

Ferraxe de Prata comprométese a entregar o produto en perfecto estado na dirección que a persoa contratante sinale no formulario de pedido onde constan as condicións particulares que se unen ás presentes condicións xerais. Ferraxe de Prata non será responsable polos erros causados na entrega cando os datos introducidos pola persoa contratante no formulario de pedido non se axusten á realidade ou sexan omitidos.

Salvo que as partes acorden outra cousa, Ferraxe de Prata entregará o produto mediante a transmisión da súa posesión material ou control á persoa contratante, sen ningunha demora indebida e de conformidade cos prazos indicados no sitio web, que en ningún caso superarán os trinta días naturais contados a partir da celebración do contrato.

Os artigos comprados en ferraxedeprata.com enviaranse a través de Correos España. O envío estará certificado cun número asignado para facilitar o seguimento ao cliente a través da páxina web de Correos España.

3.2. Responsabilidade de Ferraxe de Prata

Ferraxe de Prata en ningún caso será responsable respecto de:

- Os erros, atrasos no acceso por parte da persoa contratante á hora de introducir os seus datos no formulario de pedido, a lentitude ou imposibilidade da confirmación do pedido ou calquera anomalía que poida xurdir cando estas incidencias sexan debidas a problemas na rede Internet, causas de caso fortuíto ou forza maior e calquera outra continxencia imprevisible allea á boa fe de Ferraxe de Prata. En todo caso, Ferraxe de Prata comprométese a solucionar os problemas que poidan xurdir e a ofrecer todo o apoio necesario á persoa contratante para chegar a unha solución rápida e satisfactoria da incidencia.

- Os erros ou danos producidos por un uso do produto ineficiente e de mala fe por parte da persoa contratante.

- A non operatividade da dirección de correo electrónico facilitada pola persoa contratante para o envío da confirmación do pedido.

Ferraxe de Prata ten a absoluta responsabilidade pola calidade do produto admitindo a devolución dos mesmos a condición de que estes sexan defectuosos ou non cheguen á persoa contratante en correcto estado. Ferraxe de Prata farase cargo, neste caso, dos gastos ocasionados como consecuencia de tal devolución sempre que a persoa contratante comunique este feito, no prazo máximo de catorce días naturais contados desde a data de entrega e o produto non sexa consumido nin alterado en ningún caso. Ferraxe de Prata queda exenta de toda responsabilidade en relación coas posibles roturas ou defectos do produto producidos logo da entrega do mesmo. Así mesmo, Ferraxe de Prata non terá ningunha responsabilidade en relación con aquel produto que sexa xa consumido ou utilizado sen ningún tipo de incidencia por parte da persoa contratante que pretende realizar unha reclamación.

A persoa contratante, antes de asinar a entrega do pedido deberá revisar que o produto entréguese en perfecto estado, si dá a súa conformidade no momento de entrega enténdese por ambas partes que o produto foi entregado correctamente e que por tanto, o posible deterioro prodúcese con posterioridade á súa entrega.

A persoa contratante renuncia expresamente a reclamar calquera responsabilidade contractual ou extracontractual polos posibles danos ou prexuízos derivados do sinalado anteriormente nesta cláusula. En todo caso, a responsabilidade de Ferraxe de Prata se incumpre o sinalado neste acordo segundo os termos das presentes condicións xerais limitarase á devolución do importe que, no seu caso puidese abonar a persoa contratante en relación ao produto e sempre previa devolución por parte da persoa contratante do produto en cuestión.

O produto contratado dispón da garantía de conformidade prevista na Lei. Si o produto non fóra conforme co contrato, a persoa contratante poderá optar entre esixir a substitución do produto, ou, no seu caso, a rebaixa do seu prezo ou a resolución do contrato, nos termos legalmente establecidos.

4.- DEREITOS E OBRIGACIÓNS DA PERSOA CONTRATANTE

4.1. Pago

A persoa contratante comprométese a abonar o importe polo produto efectivamente solicitado na contía e forma establecida nestas Condicións.

4.1.1. Importe

A remuneración polo produto efectivamente solicitado pola persoa contratante será a sinalada no sitio web e a que figure na solicitude concreta da persoa contratante en cada momento (salvo en caso de erro tipográfico ou manifesto); solicitudes que constituirán as condicións particulares do pedido. O prezo do produto que aparece no sitio web indícase sempre en euros con impostos incluídos.

No caso de producirse un erro no prezo do produto solicitado pola persoa contratante, Ferraxe de Prata informaralle canto antes e daralle a opción de reconfirmar o pedido ao prezo correcto ou ben anulalo. No caso de que non se lograse contactar coa persoa contratante, o pedido considerarase cancelado e reembolsaráselle integramente as cantidades que fosen abonadas, sen dereito a indemnización algunha.

O prezo final completo incluirá: os impostos ou taxas, o importe dos incrementos ou descontos que sexan de aplicación á oferta e os gastos adicionais -por exemplo, os asociados ao transporte, medios de pago, etc.- que se repercutan á persoa contratante, os cales serán expresamente aceptados pola persoa contratante.

Ferraxe de Prata emitirá a factura correspondente ao produto contratado detallando todos os conceptos que a conforman. A persoa contratante consente expresamente a remisión da factura de forma telemática, á dirección de correo electrónico proporcionada ao tramitar o pedido. En calquera momento, a persoa contratante pode comunicar o seu desexo de recibir as facturas en soporte papel, mediante comunicación dirixida ao Servizo de Atención ao Cliente.

4.1.2. Formas de pago

A persoa contratante deberá abonar o importe correspondente ao produto contratado mediante algún dos métodos e procedementos de pago dispoñibles no sitio web. Ferraxe de Prata só acepta pagos realizados mediante PayPal ou transferencia bancaria.

Os gastos adicionais asociados aos métodos de pago seleccionados deberán abonarse e confirmarse de forma independente nos termos que se indican no sitio web. PayPal ten gastos adicionais asociados.

4.2. Desistencia

A persoa contratante, que teña a condición de consumidora de conformidade coa lexislación vixente, pode desistir da contratación realizada en www.ferraxedeprata.com, sen necesidade de xustificación, no prazo de catorce días naturais contados a partir do día da entrega do último dos produtos incluídos no contrato.

Non estará suxeita a desistencia a contratación daqueles produtos que se realizan conforme ás especificacións da persoa contratante e claramente personalizados.

Para exercer o dereito de desistencia, a persoa contratante deberá notificar a súa decisión de desistir do contrato a través dunha declaración inequívoca a: Ferraxe de Prata, en Lugar de Vilar, (Santa Maria de Teo), Nº 38, Teo, 15886 (A Coruña), ou en ferraxedeprata@gmail.com, indicando que desiste do contrato e proporcionando os seguintes datos: referencia do pedido, data de recepción, nome e apelidos da persoa contratante e o seu domicilio. Así mesmo poderá utilizar o modelo de formulario previsto na normativa vixente sobre defensa de consumidores e usuarios. En caso de presentarse a desistencia en papel deberá ir debidamente asinado pola persoa contratante. Para cumprir co prazo, abonda con que a notificación sexa enviada antes de que venza o mesmo.

En caso de desistencia por parte da persoa contratante, Ferraxe de Prata devolverá todos os pagos recibidos, incluídos -no seu caso- os gastos de entrega (excepción feita dos gastos adicionais resultantes da elección por parte da persoa contratante dunha modalidade de entrega diferente á modalidade menos custosa de entrega ordinaria que ofrece Ferraxe de Prata), sen ningunha demora indebida. Devandito reembolso efectuarase utilizando o mesmo medio de pago empregado para a transacción inicial, a non ser que se acordou expresamente o contrario. A persoa contratante non incorrerá en ningún gasto como consecuencia do reembolso. Ferraxe de Prata poderá reter o reembolso ata recibir os produtos ou ata que se presente unha proba de devolución dos mesmos. A

persoa contratante deberá devolver ou entregar directamente os produtos a Ferraxe de Prata, en Lugar de Vilar, (Santa Maria de Teo), Nº 38, Teo, 15886 (A Coruña), sen ningunha demora indebida e, en calquera caso, como moi tarde no prazo de catorce días naturais a partir da data en que comunique a súa decisión de desistir do contrato. Considerarase cumprido o prazo si efectúa a devolución dos produtos antes de que conclúa devandito prazo. A persoa contratante debe asumir o custo directo de devolución dos produtos. O custo da devolución dependerá da empresa de transporte e/ou mensaxeira seleccionada pola persoa contratante para realizar a devolución do produto.

4.2. Responsabilidade da persoa contratante

A persoa contratante asume todos os riscos de deterioro, menoscabo, danos e perda do produto desde o momento en que este fose posto á súa disposición polo terceiro que, por conta de Ferraxe de Prata, realiza a entrega do produto solicitado.

A persoa contratante será responsable da diminución de valor dos produtos resultante dunha manipulación distinta á necesaria para establecer a natureza, as características e, no seu caso, o funcionamento dos produtos.

A persoa contratante comprométese a comprobar o bo estado do produto ante o terceiro que, por conta de Ferraxe de Prata, realiza a entrega do produto solicitado, comprobación que realizará con carácter previo á firma do comprobante da entrega efectuada.

5.- RESOLUCIÓN

Ferraxe de Prata e a persoa contratante poderán dar por resolto o presente contrato por calquera das causas que se establezan nas leis e en particular polo incumprimento das presentes Condicións Xerais. A resolución do contrato poderá exercitarse contactando coa outra parte en: a dirección postal proporcionada pola persoa contratante ao contratar o servizo, e no domicilio de Ferraxe de Prata, identificando debidamente o contrato que se pretende resolver.

6.- DERECHOS DE AUTOR Y MARCA

Ferraxe de Prata informa que os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web www.ferraxedeprata.com, atópanse plenamente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Ferraxe de Prata. Ferraxe de Prata pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos en determinadas ocasións e/ou establecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor destas informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación das referidas referencias.

7.- PROTECCIÓN DE DATOS

Os datos proporcionados pola persoa contratante de conformidade con estas Condicións Xerais serán tratados nos termos estipulados na Política de Privacidade publicada no sitio web.

8.- JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Santiago de Compostela, renunciando expresamente a persoa contratante a calquera outro foro que puidese corresponderlle. As persoas consumidores poden utilizar a plataforma de resolución extraxudicial de litixios, derivados de contratos de compraventa ou prestación de servizos celebrados en liña, accesible a través do seguinte enlace: http://ec.europa.eu/odr.

9.- OUTROS

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. O presente contrato realízase unicamente en español. Ferraxe de Prata poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos salvo recoñecemento expreso por parte de Ferraxe de Prata.

Produto engadido á lista de desexos
Produto engadido para comparar.

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servicios, para compartir contidos en outras redes sociais, realizar estadísticas e mostrar publicidade. Pode cambiar a configuración ou obter máis información aquí Política de cookies