CONDICIÓNS XERAIS DE ACCESO E USO DO SITIO WEB FERRAXEDEPRATA.COM

O sitio web www.ferraxedeprata.com é propiedade de Rodrigo Riveiro Requeijo (en diante, FERRAXE DE PRATA), con domicilio a efectos de notificacións en Lugar de Vilar, (Santa Maria de Teo), Nº 38, Teo, 15886 (A Coruña), NIF núm. 44835372T e dirección de correo electrónico ferraxedeprata@gmail.com, e a través do mesmo proporciónase información sobre as súas actividades.

O acceso e uso do sitio web atribúe ao que o realiza a condición de Usuario e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Si o usuario non comprendese na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivese de acordo coas mesmas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

As presentes condicións xerais rexen única e exclusivamente o uso do sitio web de FERRAXE DE PRATA por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por www.ferraxedeprata.com. As presentes condicións xerais expóñense en todas e cada unha das páxinas do sitio web ferraxedeprata.com, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas. 

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO.

A utilización do sitio web de FERRAXE DE PRATA é gratuíta e non require o previo rexistro do usuario. Naqueles casos que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requirisen o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen devandita aceptación. 

As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a legalidade vixente.

FERRAXE DE PRATA prohibe expresamente:

  • Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquera medio, calquera tipo de dano aos sistemas de FERRAXE DE PRATA ou a terceiros.

  • Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ("spaming") ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da rede ("mail bombing").

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/ou os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

FERRAXE DE PRATA poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por FERRAXE DE PRATA, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que FERRAXE DE PRATA únicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

FERRAXE DE PRATA resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. FERRAXE DE PRATA non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en ferraxedeprata.com.

Ademais, a través do sitio web ferraxedeprata.com, poden poñerse a disposición dos usuarios, servizos gratuítos e/ou de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales rexeranse polas condicións particulares de devanditos servizos. FERRAXE DE PRATA non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e
queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos. 

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE

FERRAXE DE PRATA en ningún caso será responsable de:

  • Os fallos e incidencias que puidesen producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garante que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.

  • Da produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.

  • Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links.

FERRAXE DE PRATA resérvase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata asegurar a efectiva responsabilidade dos danos que puidesen producirse.

FERRAXE DE PRATA colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento en que teña coñecemento fidedigno de que os danos ocasionados constitúan calquera tipo de actividade ilícita. 

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR

Os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web ferraxedeprata.com atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de FERRAXE DE PRATA.

FERRAXE DE PRATA pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos.

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario quen afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución a FERRAXE DE PRATA.

QUINTA.- JURISDICCIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Santiago de Compostela , renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

SEXTA.- MISCELANEA.

No caso de que calquera cláusula do presente documento fose declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. FERRAXE DE PRATA poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún
caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de FERRAXE DE PRATA.

Produto engadido á lista de desexos
Produto engadido para comparar.

Empregamos cookies propias e de terceiros para mellorar os nosos servicios, para compartir contidos en outras redes sociais, realizar estadísticas e mostrar publicidade. Pode cambiar a configuración ou obter máis información aquí Política de cookies